แบบสอบถามชุดที่ 4

แบบสอบถามเพื่อประเมินความตระหนักด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประชาชน
ในภาคส่วนสำคัญที่ระบุในแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ


คำชี้แจง

1. แบบสอบถามฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของระบบการประเมินความตระหนักด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประชาชน ภายใต้ชุดโครงการวิจัย การศึกษาความตระหนักรู้และการปรับตัวต่อ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย ในบริบทความตกลงปารีส ของศูนย์วิจัยและฝึกอบรม ด้านสิ่งแวดล้อมกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

2. ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามครั้งนี้ จะนำไปใช้วิเคราะห์กับความตระหนักด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับบุคคลและประเมินเส้นบรรทัดฐาน (Baseline) เท่านั้น ขอได้โปรดตอบคำถามให้ตรง ความเป็นจริงมากที่สุด โดยไม่ต้องระบุชื่อผู้ตอบ คำตอบของท่านจะถือเป็นความลับ ผลที่ได้จะใช้เพื่อประโยชน์ทางด้านวิชาการเท่านั้น

3. แบบสอบถามทั้งหมด มี 4 ตอน ขอให้ท่านตอบให้ครบทุกตอน

ตอนที่ 1 เป็นคำถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นคำถามประเภทเลือกตอบ

ตอนที่ 2 เป็นคำถามเกี่ยวกับความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประชาชน

ตอนที่ 3 เป็นคำถามเกี่ยวกับความกังวลต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ตอนที่ 4 เป็นคำถามเกี่ยวกับความพฤติกรรมด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประชาชน

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม


1. เพศ