แบบสอบถามชุดที่ 2

แบบสอบถามเพื่อประเมินความตระหนักด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประชาชนในพื้นที่อ่าวไทยรูปตัว ก


คำชี้แจง

1. แบบสอบถามฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของระบบการประเมินความตระหนักด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประชาชนภายใต้ชุดโครงการวิจัยการศึกษาความตระหนักรู้และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยในบริบทความตกลงปารีสของศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อมกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

2. ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามครั้งนี้จะนำไปใช้วิเคราะห์ระดับความตระหนักด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับบุคคลและประเมินเส้นบรรทัดฐาน(baseline)เท่านั้นขอได้โปรดตอบคำถามให้ตรงความเป็นจริงมากที่สุด โดยไม่ต้องระบุชื่อผู้ตอบคำตอบของท่านจะถือเป็นความลับ ผลที่ได้จะใช้เพื่อประโยชน์ทางด้านวิชาการเท่านั้น

3. แบบสอบถามทั้งหมด มี 4 ตอน ขอให้ท่านตอบให้ครบทุกตอน

ตอนที่ 1 เป็นคำถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นคำถามประเภทเลือกตอบ

ตอนที่ 2 เป็นคำถามเกี่ยวกับความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประชาชน

ตอนที่ 3 เป็นคำถามเกี่ยวกับความกังวลต่อผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเล การกัดเซาะชายฝั่ง และพายุซัดฝั่ง

ตอนที่ 4 เป็นคำถามเกี่ยวกับความพฤติกรรมด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประชาชน

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม


1. เพศ