แบบสอบถามชุดที่ 1

แบบสอบถามเพื่อประเมินความตระหนักด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประชาชน


คำชี้แจง

1.แบบสอบถามฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของระบบการประเมินความตระหนักด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประชาชนภายใต้ชุดโครงการวิจัยการศึกษาความตระหนักรู้และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยในบริบทความตกลงปารีสของศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อมกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

2.ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามครั้งนี้ จะนำไปใช้วิเคราะห์ระดับความตระหนักด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับบุคคลและประเมินเส้นบรรทัดฐาน (Baseline) เท่านั้น ขอได้โปรดตอบคำถามให้ตรงความเป็นจริงมากที่สุด โดยไม่ต้องระบุชื่อผู้ตอบ คำตอบของท่านจะถือเป็นความลับ ผลที่ได้จะใช้เพื่อประโยชน์ทางด้านวิชาการเท่านั้น

3.แบบสอบถามทั้งหมด มี 4 ตอน ขอให้ท่านตอบให้ครบทุกตอน

ตอนที่ 1 เป็นคำถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นคำถามประเภทเลือกตอบ

ตอนที่ 2 เป็นคำถามเกี่ยวกับความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประชาชน

ตอนที่ 3 เป็นคำถามเกี่ยวกับความกังวลต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ตอนที่ 4 เป็นคำถามเกี่ยวกับความพฤติกรรมด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประชาชน

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม


1. เพศ