แบบสอบถามออนไลน์: CCAI

ระบบประมวลผลสำหรับประเมินความตระหนักของประชาชนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ที่มาของโครงการ เลือกแบบสอบถาม