ที่มาของโครงการ

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีภารกิจที่สำคัญประการหนึ่งในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และความตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมและปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ในปี พ.ศ. 2562 ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินโครงการพัฒนาดัชนีและเครื่องมือสำหรับประเมินความตระหนักของประชาชนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยมีการดำเนินงานหลัก 3 ขั้นตอน คือ

1. การพัฒนาและจัดทำแบบสอบถามที่เหมาะสมสำหรับสำรวจและเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระดับความตระหนักของประชาชนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

2. การพัฒนาดัชนีความตระหนักด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

3. การพัฒนาวิธีการ/ ระบบประมวลผลสำหรับประเมินความตระหนักรู้ของประชาชนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

วิธีการ/ ระบบประมวลผลสำหรับประเมินความตระหนักรู้ของประชาชนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีองค์ประกอบสำคัญ 5 ส่วน ประกอบด้วย (1) การนำเข้าข้อมูล (2) การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล (3) การวิเคราะห์/ประมวลผล (4) การจัดเก็บข้อมูล และ (5) การแสดงผล โดยกระบวนการทำงานของระบบแสดงในรูปด้านล่าง

ทั้งนี้ วิธีการ/ ระบบประมวลผลฯ เป็นเครื่องมืออย่างง่ายที่หน่วยงานต่าง ๆ สามารถนำไปใช้ตรวจวัดและประเมินเส้นบรรทัดฐานระดับความตระหนักของประชาชนกลุ่มต่าง ๆ ซึ่งสามารถสะท้อนถึงระดับความก้าวหน้าในการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศ สนับสนุนการดำเนินงานตามมาตรา 6 ของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั้งในระดับภูมิภาคและท้องถิ่น