แบบสอบถามออนไลน์: CCAI

โครงสร้างระบบประมวลผลกึ่งอัตโนมัติสำหรับประเมินความ
ตระหนักรู้ของประชาชนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ที่มาของโครงการ เลือกแบบสอบถาม